Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Порядок оскарження рішення про включення платника ПДВ до переліку ризикових

Інформування
01.11.2023

Порядок оскарження рішення про включення платника ПДВ до переліку ризикових

     Включення платника податку на додану вартість (далі – платник податку) до переліку ризикових призводить до автоматичного блокування усіх податкових накладних та у випадку неналежного реагування може мати серйозні наслідки для подальшого здійснення господарської діяльності.
     Віднесення платника податку до категорії ризикових здійснюється відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року No 1165 (далі – Порядок зупинення). Так, пункт 6 Порядку зупинення передбачає, що у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено та/або подано податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.
     Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня (комісія з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі територіальних органів ДПС). У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
     Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.
     Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення. У такому рішенні зазначається підстава та інформація, за якою встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

     Додатком 1 до Порядку зупинення передбачено критерії ризиковості платника податку на додану вартість. Серед них, зокрема:

     1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів, згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах;
     2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на неіснуючих, померлих, безвісти зниклих осіб, згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах;
     3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність;
     4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками;
     5. платник податку - юридична особа не має відкритих рахунків у банку/небанківського надавача платіжних послуг, крім рахунків у Казначействі (крім бюджетних установ);
     6. платником податку не подано податкової звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних (податкових) періоди;
     7. платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період;
     8. у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.
     Найчастіше при посиланні на пункт 8 Додатка 1 до Порядку зупинення, маються на увазі такі критерії ризиковості, як придбання товарів (послуг) у платників податків з ознаками ризиковості; недостатня кількість працівників у штаті; недостатня кількість матеріальних ресурсів (обладнання, транспорт, складські приміщення тощо); неможливість відслідкування по ланцюгу постачання, хто постачає платнику податку товар, роботи чи послуги; придбання товарів (послуг) без їх подальшої реалізації або з реалізацією ризиковим покупцям тощо.
     У разі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 Додатка 1 до Порядку зупинення (у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній розрахунку коригування) у відповідних полях рішення зазначаються детальна інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД Державним класифікатором/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.
    У рішенні про відповідність платника податку вимогам пункту 8 Додатка 1 до Порядку зупинення комісія регіонального рівня зазначає наявну інформацію, що свідчить про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, виявлену під час моніторингу господарських операцій, відображених у податкових накладних/розрахунках коригування, поданих для реєстрації в Реєстрі, у тому числі податкових накладних/розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено.
     При цьому не може бути підставою для розгляду питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 Додатка 1 до Порядку зупинення операція, відображена у податковій накладній/розрахунку коригування, дата реєстрації якої/якого у Реєстрі припадає на період, що перевищує 180 днів до дати прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.
     У разі отримання рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку платник податку має право подати на розгляд комісії регіонального рівня інформацію та копії відповідних документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
     Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
     У випадку прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку платник податку отримує таке рішення в електронному кабінеті в день його прийняття.
     Зверніть увагу, що інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.
     Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

• договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

• договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

• первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

• розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

• документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

• інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
     Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.
     За результатами розгляду інформації та копій документів комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття.
     У рішенні про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами розгляду інформації та копій документів, надісланих платником податку на підтвердження невідповідності критеріям ризиковості, комісія регіонального рівня у відповідних полях рішення зазначає детальну інформацію, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, зазначає/обирає з переліку документ/документи, не наданий/не надані платником податку, який може/які можуть свідчити про невідповідність критеріям ризиковості платника податку.
     Виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення. Якщо комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів, що настають за датою надходження зазначеної інформації та документів, не прийнято відповідного рішення, платник податку виключається з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. Також, у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня за основним місцем обліку платника податку виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.
     Крім цього, Порядком зупинення передбачено, що у разі виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду автоматично виключаються з переліку ризикових його контрагенти за умови, що:

• виключною підставою для включення такого контрагента до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості на підставі пункту 8 Додатка 1 до Порядку зупинення, було здійснення операції з таким платником податку;

• відсутні інші підстави та інформація, за якою встановлено відповідність контрагента критеріям ризиковості платника податку.
     Рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку набирає чинності у день засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.
     Якщо ви подали відповідну інформацію та документи, передбачені пунктом 6 Порядку зупинення для розгляду питання щодо виключення вас, як платника податку, з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, але комісія регіонального рівня прийняла рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості – таке рішення можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку. (Судова практика говорить про те, що подання усіх можливих документів та інформації, передбачених пунктом 6 Порядку зупинення для виключення платника податку з переліку ризикових, є важливим та обов’язковим етапом. Відмова від застосування такої процедури може розцінюватись судом як підтвердження відповідності платника податку критеріям ризиковості.)
     Адміністративний порядок оскарження рішення контролюючого органу про відповідність платника податку критеріям ризиковості
     Механізм адміністративного оскарження визначено Порядком розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. No 1165 (далі –Порядок).
     Відповідно до абзацу 1 пункту 25 Порядку, комісія центрального рівня (комісія з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі ДПС) розглядає, зокрема, скарги на рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
     Пункт 3 Порядку передбачає, що скарга подається платником податку протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня. Якщо ж ви одразу звернулися до суду щодо оскарження відповідного рішення комісії регіонального рівня – таке рішення вже не підлягатиме адміністративному оскарженню.
     Згідно з пунктом 5 Порядку, скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог ПКУ, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» і реєструється ДПС у день її надходження. Форма такої скарги можна знайти у Додатку 1 до Порядку за посиланням. Відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися скарга розміщені на офіційному веб-сайті ДПС (пункт 6 Порядку).
     ДПС не може відмовити платнику податку в реєстрації скарги. Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків подання, визначених у пункті 3 цього Порядку, така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги для розгляду (пункт 8 Порядку).
     Важливо пам’ятати, що скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.
    Крім цього, пункт 10 Порядку встановлює перелік даних, які повинна містити відповідна скарга:

• найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;
• індивідуальний податковий номер платника податку;
• податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
• номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня;
• інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;
• відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;
• вимоги платника податку, який подає скаргу.
     У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку платник податку має право додати до скарги інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
     Як передбачено пунктом 12 Порядку, за результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень:
• задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;
• залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.
    Чинним законодавством також передбачена можливість платника податку подати заяву про відкликання скарги. Це можливо зробити до моменту прийняття рішення комісією центрального рівня щодо відповідної скарги. У такому випадку скарга залишається без розгляду про що платнику податку в автоматичному режимі повідомляється шляхом надсилання відповідної квитанції, яка слугує підтвердженням залишення скарги без розгляду.
     За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги надсилає засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог ПКУ, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» платнику податку відповідне рішення в електронний кабінет. Рішення за результатами розгляду скарги набирає чинності з дня його прийняття.
     Звертаємо вашу увагу на те, що якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 12 цього Порядку (10 календарних днів з дня отримання скарги), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пункт 16 Порядку).
     Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені статтею 56 ПКУ.
     Згідно з пунктом 20 Порядку, задоволення скарги на рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку є підставою для виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення       Судовий порядок оскарження рішення контролюючого органу про відповідність платника податку критеріям ризиковості
     Загальні питання процедури судового оскарження в рамках розгляду публічно-правових спорів регулюються Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАСУ). Позовна заява подається до окружного адміністративного суду за місцем розташування юридичної особи/фізичної особи підприємця або податкового органу.
     Зверніть увагу, що строк на звернення до суду буде відрізнятися в залежності від того, чи ви скористалися процедурою адміністративного оскарження. Так, відповідно до частини 4 статті 122 КАСУ, якщо ви скористалися досудовим порядком вирішення спору (адміністративною процедурою оскарження рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості), закон передбачає тримісячний строк для звернення до адміністративного суду, який буде обчислюватися з дня вручення вам рішення за результатами розгляду вашої скарги комісією центрального рівня.
     Якщо ж платником податків не використовувалася процедура адміністративного оскарження такого рішення – строк звернення до суду становить шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Новини на цю ж тему

Офлайн-тренінг з питань подання заявок на державні гранти «Новий рівень»

Офлайн-тренінг для власників та керівників малих та середніх підприємств переробної промисловості Львівської області відбудеться 18 квітня о 10:00 год.
Інформування
08.04.2024

Тренінг "Підвищення ефективності планування та реалізації регуляторної політики на місцевому рівні"

Для працівників виконавчих органів місцевої ради для депутатів місцевої ради, старост, представників місцевого бізнесу, активних членів громади
Анонс події
07.02.2024

Проведення презентаційного заходу на обласному рівні із залученням громад у Львівської області

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» реалізовує проєкт «Дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».
Анонс події
02.02.2024

Запрошуємо на тренінг «Інформаційно-консультаційні послуги з юридичних питань для виробників початківців»

Запрошуємо крафтових виробників та тих, хто планує відкрити власну справу до участі у тренінгу «Інформаційно-консультаційні послуги з юридичних питань для виробників початківців», що відбудеться у Львові вже 17 листопада.
Інформування
14.11.2023

Порядок оскарження рішення про блокування податкових накладних

Корисні матеріали для підприємців, які були напрацьовані нашими партнерами Львівським регуляторним хабом в рамках ініціативи «RElocate together: майданчик допомоги для релокованих підприємств», що реалізовується за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" у співпраці з ЛОВА.
Інформування
08.11.2023

Порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця

У разі зміни місцезнаходження, паспортних даних та з метою внесення змін до видів економічної діяльності, яку здійснює фізична особапідприємець, потрібно здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.
Інформування
07.11.2023

Щодо можливості відшкодування шкоди, завданої знищенням або пошкодженням майна суб’єктів господарювання внаслідок збройної агресії рф

Питання відшкодування шкоди, завданої знищенням або пошкодженням майна суб’єктів господарювання внаслідок збройної агресії рф є актуальним ще з 2014 року, станом на жовтень 2023 року, через більш, як 1,5 роки після повномасштабного вторгнення все ще відсутній повноцінний механізм його реалізації.
Інформування
06.11.2023

Первинні документи втрачено: повідомлення контролюючого органу та відновлення

У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання.
Інформування
03.11.2023

Еколтава презентувала проєкт “Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні” у Львівській області

На заході Бродівську громаду представляли заступник міського голови Олександр Єдиневський та директор КП "Броди" Юрій Кукулка.
Новина
05.10.2023

30 липня - Всесвітній день протидії торгівлі людьми

Цей День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою підвищення поінформованості громадськості про цю глобальну проблему і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми.
Інформування
28.07.2023

Представники Бродівської громади взяли участь в установчому семінарі-практикумі «Аналіз доступності, чутливості до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних соціальних послуг у пілотних громадах від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» підтримує реформу децентралізації, щоб допомогти українцям покращити якість життя та щоб зробити місцеву владу прозорою, підзвітною та доступною для громад.
Новина
26.07.2023

Безкоштовний мінікурс та акселераційна програма для підприємців з 6-ти воркшопів

За підтримки програми EU4Business Всеукраїнська Асоціація ОТГ та Новоукраїнська міська територіальна громада продовжує реалізацію проекту Бізнес-Акселератору на базі Новоукраїнської громади за темою: «Адаптивні стратегії бізнесу в умовах військового стану».
Інформування
26.06.2023

Безкоштовний мінікурс та Акселераційна програма для підприємців

Всеукраїнська Асоціація ОТГ та Новоукраїнська міська територіальна громада відкриває реєстрацію на безкоштовний мінікурс та акселераційну програму для підприємців «Адаптивні стратегії бізнесу в умовах воєнного стану»
Інформування
23.05.2023

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО в межах ініціативи АГРІ-Україна ініціює проведення міжнародного В2В агро форуму зі збуту зернових та олійних культур.

Для участі потрібна попередня реєстрація за посиланням.
Інформування
03.04.2023

Презентація курсу «Практичні навички подолання стресу»

У 2023 році стартує безкоштовне навчання для всіх мешканців громад на онлайн-курсі «Практичні навички подолання стресу»
Новина
06.02.2023

Навчальний інтенсив від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Представники Бродівської міської ради взяли участь у тренінгах, що HOVERLA / проєкт USAID в Україні організував для громад-партнерок.
Новина
03.02.2023

Проєкт «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО» від Tech StartUp School

У межах проєкту створять новий спеціалізований навчальний простір для курсу біотехнології, ІТ та робототехніки та закуплять необхідне обладнання.
Новина
12.01.2023

На Львівщині, Волині та Полтавщині реалізовано пілотний проєкт зі створення системи психологічної допомоги на рівні громад

У 25 громадах Львівської, Волинської та Полтавської областей впродовж півроку 2022 року тривав проєкт «Надання психосоціальної та емоційної підтримки населенню та покращення в громаді якості надання послуг з психічного здоров'я».
Новина
08.11.2022

Мешканці 25 громад Львівщини, Волині та Полтавщини отримуватимуть психологічну допомогу згідно з міжнародними стандартами

Потреба в отриманні психологічної та психосоціальної допомоги серед українців зростає, нажаль, з кожним днем війни. Міністерство охорони здоров’я прогнозує, що через війну психологічної допомоги загалом потребуватимуть біля 15 млн. українців.
Новина
13.09.2022

Пожежне оснащення європейського зразка Бродівська громада отримала завдяки участі в Проєкті USAID

Десять комплектів нової форми та рятувальне обладнання для місцевої пожежної бригади передали Бродівський міський голова Анатолій Белей разом та заступник Олександр Єлиневський.
Новина
12.09.2022

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У ГРОМАДАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Інтерв’ю із заступницею керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» Наталією Гнидюк
Новина
01.09.2022
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше