Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

У Бродівській громаді створено Координаційний центр підтримки цивільного населення

Інформування
14.06.2023

Посилання на розпорядження тут : https://mrbrody.dosvit.org.ua/documents/cliu8263psbek0914hydqr098

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр підтримки цивільного населення
при Бродівській міській раді

1. Координаційний центр підтримки цивільного населення при Бродівській
міській раді (далі-Координаційний центр) є консультативно-дорадчим органом,
який утворюється для підтримки та координації надання допомоги населенню
Бродівської міської територіальної громади, постраждалому внаслідок
збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам
війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей
загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих)
Захисників і Захисниць України, іншим постраждалим особам (далі-постраждале
населення), забезпечення ефективної взаємодії між органами виконавчої влади,
правоохоронними та іншими державними органами, органом місцевого
самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що
залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, представництвами в
Україні міжнародних гуманітарних організацій під час вирішення питань щодо
соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості постраждалого
населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги
постраждалому населенню (далі - проблемні питання постраждалого населення)
Бродівської міської територіальної громади.
2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, а також указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів
України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови
Бродівської міської ради, а також положенням про нього.
3. Діяльність Координаційного центру ґрунтується на принципах
верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності,
гендерної рівності та інклюзивності.
4. Основними завданнями Координаційного центру є:
1) сприяння забезпеченню взаємодії між органами виконавчої влади,
правоохоронними та іншими державними органами, органом місцевого
2
самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що
залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, представництвами в
Україні міжнародних гуманітарних організацій, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності під час вирішення проблемних
питань постраждалого населення;
2) організація збору та обробка інформації щодо нагальних потреб та
проблемних питань постраждалого населення;
3) збір та узагальнення інформації щодо спроможності Бродівської міської
територіальної громади у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні
проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових,
матеріальних, технологічних ресурсів об’єктів державної та комунальної форми
власності, громадських ініціатив та проектів міжнародної гуманітарної допомоги
для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних
психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг;
4) проведення аналізу діяльності надавачів соціальних послуг;
5) підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань
постраждалого населення, у тому числі пропозицій до відповідних місцевих
цільових програм;
6) проведення моніторингу стану вирішення проблемних питань
постраждалого населення;
7) консультаційна підтримка діяльності Координаційного центру
Бродівської міської територіальної громади;
8) взаємодія з міжнародними та національними організаціями,
громадськими об’єднаннями, консультативно-дорадчими органами, іншими
установами та організаціями з метою вирішення проблемних питань
постраждалого населення;
9) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань
постраждалого населення, підготовка та подання відповідних пропозицій
керівництву районної держадміністрації (військової- у разі її утворення) та
міському голові;
10) інформування населення щодо діяльності Координаційного центру та
стану виконання відповідних місцевих цільових програм.
5. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань:
1) взаємодіє з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності
волонтерів, волонтерами, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форми власності під час вирішення проблемних питань
постраждалого населення;
3
2) проводить моніторинг та узагальнення проблемних питань
постраждалого населення, визначає можливі шляхи і способи їх вирішення;
3) проводить моніторинг та узагальнення інформації щодо спроможності
територіальних громад у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні
проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових,
матеріальних, технологічних ресурсів об’єктів державної та комунальної форми
власності, громадських ініціатив та проектів міжнародної гуманітарної допомоги
для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних у регіоні
психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг; готує
пропозиції щодо подальшого співробітництва з міжнародними гуманітарними
організаціями;
4) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками
громадських об’єднань, організаціями та установами, що залучають до своєї
діяльності волонтерів, волонтерами, організовує освітні заходи;
5) проводить моніторинг, узагальнює та подає міському голові щодо
пропозицій міжнародних гуманітарних організацій, громадських об’єднань,
організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, стосовно
вирішення проблемних питань постраждалого населення;
6) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань
постраждалого населення на території Бродівської міської територіальної
громади, визначає шляхи і способи їх вирішення;
7) вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності з питань, що належать до його компетенції;
8) інформує в обов’язковому порядку громадськість,
про свою діяльність, ухвалені рекомендації та їх виконання;
9) подає до районної державної(воєнної) адміністрації розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації.
6. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань має
право:
1. запитувати та отримувати від органів виконавчої влади та інших
державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, зокрема представництв в Україні міжнародних
гуманітарних організацій, інформацію, необхідну для вирішення проблемних
питань постраждалого населення, а також у фізичних осіб за їх згодою
документи, інформацію та матеріали;
2. запрошувати на свої засідання представників правоохоронних та інших
державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності;
3. залучати для розгляду питань, що належать до компетенції
4
Координаційного центру, правоохоронних та інших державних органів,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
4. створювати і використовувати цілодобові телефонні “гарячі лінії”;
5. отримувати знеособлені дані про проблемні питання постраждалого
населення, що надійшли на цілодобові телефонні “гарячі лінії”;
6. здійснювати разом із структурними підрозділами міської ради заходи для
вирішення проблемних питань постраждалого населення;
7. організовувати і проводити наради, семінари, конференції, засідання за
круглим столом, брифінги та інші заходи.
7. Координаційний центр під час виконання покладених на нього обов’язків
взаємодіє з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними
органами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності.
8. Посадовий та персональний склад Координаційного центру
затверджується Бродівським міським головою шляхом видання відповідного
розпорядження.
9. Очолює Координаційний центр керівник, який за посадою є заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а також має
відповідний ступінь вищої освіти. Керівник Координаційного центру здійснює
загальне керівництво діяльністю Координаційного центру.
Керівник Координаційного центру:
здійснює керівництво діяльністю Координаційного центру;
дає доручення членам Координаційного центру;
скликає засідання Координаційного центру, визначає порядок денний
засідань, головує на них;
представляє Координаційний центр у відносинах з органами виконавчої
влади, правоохоронними та іншими державними органами, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форми власності, зокрема
представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій.
10. До складу Координаційного центру входять за посадою керівники
структурних підрозділів міської ради з питань соціального захисту населення,
цивільного захисту, охорони здоров’я, освіти і науки, економічного розвитку,
містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, торгівлі,
залучення інвестицій, забезпечення реалізації на території міста державної
політики у сфері міжнародного та міжрегіонального співробітництва, зовнішніх
відносин та зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення виконання
державних програм та контролю за їх виконанням, культури, а також керівник
5
першого відділу Золочівського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, представники громадських об’єднань,
організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів (за згодою).
11. Формою роботи Координаційного центру є засідання, що проводяться у
разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру
забезпечує його секретар.
Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на
ньому присутні більш як половина його членів.
Керівник Координаційного центру може прийняти рішення про проведення
засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних
засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційного центру у
засіданні в такому режимі.
12. На своїх засіданнях Координаційний центр:
приймає запропоновані до розгляду рекомендації, які реалізуються шляхом
видання розпорядження міського голови;
розробляє рекомендації з проблемних питань постраждалого населення, які
запропоновані для розгляду.
Рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як
половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника
Координаційного центру.
13. Рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується
керівником Координаційного центру та секретарем, надсилається усім членам
Координаційного центру.
14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Координаційного центру здійснюється виконавчим комітетом
Бродівської міської ради.

_________

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше