Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Інформування
27.03.2024

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 4152
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТРОПАРК ЗАХІДНИЙ-Р"
44105408
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 35500, Рівненська обл., Радивилівський р-н, місто Радивилів(з), вул.Паркова, будинок
5
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво, експлуатація та обслуговування вітрової електростанції (вітрового парку)
ТОВ «ВІТРОПАРК ЗАХІДНИЙ-Р» (вітрової електричної станції) на території Бродівської та
Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та
Лопушненської територіальних громад Кременецького району Тернопільської області,
Радивилівської територіальної громади Дубенського району Рівненської області (за межами
населених пунктів). Передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування об’єктів
енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. На території
вітрового парку передбачається встановлення до 70 сучасних вітроенергетичнихустановок (ВЕУ)
потужністю до 7,8 МВт з висотою башти до 159 м і діаметром ротора до 172 м. Генерація
електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлювального джерела енергії -
вітру.
Технічна альтернатива 1.
Встановлення до 70 сучасних ВЕУ потужністю до 7,8 МВт з підключенням кабельними
лініями 35 кВ до РУ 35 кВ ПС-330/35 кВ «Дружба» (що проектується до будівництва).
Технічна альтернатива 2.
Встановлення до 70 сучасних ВЕУ потужністю до 7,8 МВт з підключенням повітряними
лініями 35 кВ до РУ 35 кВ ПС-330/35 кВ «Дружба» (що проектується до будівництва).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Львівська обл.
Тернопільська обл.
Рівненська обл.
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
Будівництво вітрового парку планується на території Бродівської та Підкамінської
територіальних громад Львівської області, Почаївської та Лопушненської територіальних громад
Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Рівненської області (за межами
населених пунктів).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Львівська обл., , , .
Будівництво вітрового парку планується на території Бродівської та Підкамінської
територіальних громад Львівської області, Почаївської та Лопушненської територіальних громад
Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Рівненської області (за межами
населених пунктів). Розміщення ВЕУ відбуватиметься на землях з відповідним цільовим
призначенням. Поточне цільове призначення буде змінено на нове – для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Львівська обл., , , .
Для будівництва вітрового парку розглядаються різні земельні ділянки на території
Бродівської та Підкамінської територіальних громад Львівської області, Почаївської та
Лопушненської територіальних громад Тернопільської області, Радивилівської територіальної
громади Рівненської області. За результатами проведення процедури ОВД будуть обрані
найоптимальніші ділянки, як для зменшення впливу на довкілля, так і з огляду на економічну
доцільність.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Виробництво електроенергії за рахунок вітру (будівництво та експлуатація ВЕС) дозволить
забезпечити екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця і інвестувати в
місцеву економіку.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
В рамках реалізації проекту передбачається встановлення до 70 сучасних вітроенергетичних
установок потужністю до 7,8МВт з висотою башти до 159 м і діаметром ротора до 172 м; діаметр
секцій - до 6 м; вага секції башти – до 90 т; розміщення силового трансформатору (в гондолі
690В/35кВ); клас вітру – 3а. Площа земельної ділянки необхідної для розміщення одної ВЕУ,
орієнтовно складатиме до 0,6 га, додатково передбачається влаштування: технологічних проїздів
до будівельних майданчиків, прокладання кабельних мереж.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства
України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на
природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень: - по акустичному впливу
– допустимі рівні шуму; - по поверхневим та підземним водам – забезпечення дотримання
нормативних значень стану водного середовища; - по поводженню з відходами – максимально
можливе використання відходів повторно у виробництві; утилізація на спеціалізованих
підприємствах, що мають відповідну ліцензію; розміщення відходів у навколишньому середовищі
екологічно безпечним способом. - дотримання правил пожежної безпеки
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та
промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та
поряд з нею; - забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих
факторів на цій межі; - використання земельних площ в межах земельної ділянки, наданої у
користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до територіальної альтернативи 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування майданчику та облаштування
фундаменту ВЕУ та інших споруд, майданчику відкритого зберігання комплектуючих ВЕУ. При
розробці проекту фундаменту, всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої
території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть
розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування. Топографогеодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть
передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а
також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме
раціональне використання природних ресурсів. Передбачені охоронні, захисні та компенсаційні
заходи.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до територіальної альтернативи 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
На стадії будівництва: - на повітряне середовище – забруднення повітря викидами
забруднюючих речовин, рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі житлової забудови; - на
мікроклімат – відсутній; - на водне середовище – відсутній; - на техногенне середовище –
незначне змінення зовнішнього вигляду покриттів та металевих конструкцій в результаті
виконання будівельних робіт та роботи механізмів; - на соціальне середовище – викиди
забруднюючих речовин та шумовий вплив від роботи машин і механізмів під час виконання
будівельних робіт, які не перевищуватимуть нормативних значень; - на рослинний та тваринний
світ – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час
виконання будівельних робіт; вплив визначається за результатами досліджень; - на ґрунт - зняття
верхнього шару ґрунту з метою його збереження та подальшого використання; поводження з
відходами передбачається у відповідності до вимог законодавства України. На стадії експлуатації:
- на повітряне середовище – відсутній; - на мікроклімат – відсутній; - на водне середовище –
відсутній; - на техногенне середовище – відсутній; - на соціальне середовище –підвищення
стабільності постачання електроенергії для промислових і комунальних підприємств Львівської
області; - на рослинний та тваринний світ – мінімальний шумовий вплив, вібрація, інфразвукове
та електромагнітне випромінювання в межах допустимих значень, прямі загрози, які б могли
сприяти порушенню рослинного покриву мінімальні або відсутні; вплив визначається за
результатами досліджень та програми моніторингу; - на ґрунт – розміщення відходів екологічно
безпечним способом
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1.
- на соціальне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від
роботи механізмів, які не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми
допустимого впливу. Вплив визначається за результатами досліджень електромагнітних
випромінювань, рівня вібрації і шуму; - на рослинний та тваринний світ – незначні викиди
забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання будівельних
робіт. Вплив визначається за результатами досліджень та програми моніторингу
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до територіальної альтернативи 1
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Друга категорія
4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка
вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу
центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму
нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних)
15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля;
гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції
(ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких
становить 50 метрів і більше;"
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2059 VII від 23.05.2017
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Органами Державної інспекції архітектури та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Органами Державної інспекції архітектури та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Органами місцевого самоврядування / органами виконавчої влади
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , вул. Митрополита В.
Липківського, 35, м. Київ, 03035, OVD@mepr.gov.ua. , (044) 206-31-40, 206-31-50, Грицак Олена
Анатоліївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше