Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою

 Основними завданнями Відділу є:

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні  своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

Підготовка, забезпечення та контроль щодо управління об’єктами та майном комунальної власності міської територіальної громади.

 Організація та проведення заходів спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природніх ресурсів.

Організація та здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою.

У частині юридичного супроводу:

Організовувати та брати участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захист їх законних інтересів.
Забезпечувати правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову, секретаря ради про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.
 Перевіряти відповідність чинному законодавству України проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів міської ради, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради.

Представляти у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
Готувати проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.

Готувати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо вжиття заходів зі зміни чи скасування наказів керівників виконавчих органів міської ради.

Надавати правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради.
Організовувати і вести претензійно-позовну роботу міської ради та її виконавчого комітету, давати правову оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчим органам ради у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів, забезпечувати представництво в судах.

Давати правову оцінку проектам господарських та інших договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів.
Сприяти своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

Проводити консультації з правових питань.
Здійснювати розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань згідно зі встановленим графіком.

Розглядати за дорученням міського голови, його заступників, секретаря ради звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань.
Здійснювати інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

Перевіряти дотримання вимог законності управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування.

Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

 У разі необхідності брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

 У частині управління комунальним майном:

Розробляти та проводити заходи, в межах визначених міською радою, щодо управління об’єктами та майном комунальної власності Бродівської міської територіальної громади.

Здійснювати облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності.

Забезпечувати контроль за використанням об’єктів комунальної власності.

Проводити обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше).

Формувати перелік комунального майна, яке пропонується надавати в оренду, надавати пропозиції щодо включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків, здійснювати підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них на підставі рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Виступати ініціатором розірвання договорів оренди, у разі порушення орендарем вимог нормативних документів, чинного законодавства та умов договору.

Готувати і вносити на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації.

Здійснювати підготовку об’єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток Бродівської міської ради, в майні господарських товариств.

Готувати та вносити на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності.

Брати участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради.

Вносити на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної власності.

Контролювати виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста відповідно до рішень міської ради.

Здійснювати координаційну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Бродівської територіальної громади.

Розробляти проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності.

Представляти Бродівську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності.

Здійснювати інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності Бродівської територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства України.

У частині охорони навколишнього природного середовища:

Взаємодіяти в межах своєї компетенції з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, поводження з відходами та атмосферного повітря, розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання на території району;

Проводити роботу із суб’єктами господарювання, які здійснюють викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщення відходів щодо отримання ними необхідних дозвільних документів та сплати екологічного податку;

Розглядати заяви щодо обстеження зелених насаджень, що становлять загрозу падіння на підпорядкованій території, приймати участь у складі комісій по обстеженню зелених насаджень, проводити їх обстеження на предмет доцільності їх видалення (насамперед, вздовж автомобільних доріг та під час проведення протипаводкових заходів);

Сприяти проведенню та організації заходів з еколого-просвітницької роботи (екологічні уроки, акції, тренінги, громадські слухання, семінари, круглі столи тощо);

Брати участь у розробленні заходів з охорони водних ресурсів для населених пунктів, в яких відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення;

Виявляти суб’єктів господарювання, які працюють без дозвільних документів;

Надавати роз’яснення про необхідність виготовлення дозвільних документів;

Проводити роз’яснювальну роботу про обмежений режим господарської діяльності та заборону будівництва в межах прибережних захисних смуг; водних об’єктів; облік надрокористувачів;

Забезпечувати збір інформації про наявність дозвільних документів при здійсненні надрокористування;

Здійснювати облік надрокористувачів;

Брати участь в обстеженнях;

Здійснювати контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до Закону;

Приймати участь в роботі комісій по виявленню та обліку безхазяйних відходів;

Залучати громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища та з благоустрою населених пунктів;

Здійснювати процедуру стратегічної екологічної оцінки, в межах компетенції, згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

Здійснювати процедуру оцінки впливу на довкілля, в межах компетенції, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Здійснювати контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

Виявляти та документувати незаконну зрізку зелених насаджень на підпорядкованій території, з обов’язковим відбиранням пояснення.                  

          У частині благоустрою:

Приймати участь у складі комісій щодо благоустрою населених пунктів міської територіальної громади.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема щодо порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

Брати участь у розробці правил благоустрою населених пунктів міської територіальної громади.

Здійснювати контроль за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій.

Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою.

Проводити інші заходи щодо благоустрою підпорядкованої території відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше